Jeugd

Steeds meer kinderen, tieners en jongeren in de Vlaamse Rand hebben niet het Nederlands als thuistaal. Zij leren en oefenen Nederlands op school. Onderzoek toont aan dat ook oefenkansen buiten de school hun Nederlands versterken.

vooronderzoek jeugd

Vooronderzoek jeugd

Vzw ‘de Rand’ voerde een vooronderzoek. Het brengt de noden, signalen en uitdagingen met betrekking tot het vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren, meer bepaald het jeugd(werk)aanbod in kaart. Deze noden en signalen kwamen in gesprekken met lokale besturen in de Vlaamse Rand en bovenlokale partnerorganisaties naar boven. In het rapport lees je ook suggesties voor mogelijke acties die inzetten op een divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod, inclusief jeugdwerk en maximale participatie van kinderen, tieners en jongeren.

visietekst kinderen vrije tijd

Visietekst en handleiding

In een uitdagende en snel evoluerende regio als de Vlaamse Rand komen taalkansen in de vrije tijd niet altijd vanzelf. Gerichte keuzes en acties zijn nodig. Wij ondersteunen lokale besturen en vrijetijdspartners om gerichte keuzes voor kwalitatieve oefenkansen Nederlands in de vrije tijd te maken. In de visietekst lees je meer over hoe wij naar de uitdagingen kijken. De handleiding biedt inspiratie om lokaal aan de slag te gaan met partners en werk te maken van een integrale aanpak.


De visietekst kwam tot stand i.s.m. lokale besturen en in overleg met partners die in de Vlaamse Rand actief zijn op het terrein.

Ondersteuning op maat

Het Nederlands is behalve de schooltaal ook een speeltaal. In de vrije tijd liggen veel spontane en speelse oefenkansen. Het is dan ook belangrijk om het Nederlands te versterken in de scholen én - op een impliciete manier - in de vrije tijd. Een lokaal bestuur heeft de regierol over dat vrijetijdsaanbod. In dialoog met een lokaal bestuur ondersteunen wij vrijetijdswerkingen. We doen dat op vraag, op maat en op het tempo van de vrijwilligers of begeleiders. Zo’n ondersteuning kan via workshops, coaching, procesbegeleiding in bijvoorbeeld een speelpleinwerking, taalstage, sportkamp, creatief atelier, buitenschoolse opvang …

Aanbod

 • Tips voor inschrijven en warm onthaal

  Een eerste indruk bepaalt of je je ergens welkom voelt. Investeren in een warm onthaal zorgt er niet alleen voor dat kinderen en hun ouders vlot hun weg vinden naar/binnen de werking. Het zorgt ook voor meer structuur en duidelijkheid. Als organisator of begeleider speel jij daarin een grote rol.

 • oefenkansen tieners

  Tips oefenkansen Nederlands voor tieners (+12 jaar)

  Een kind leert niet alleen op school Nederlands. Het kan ook veel Nederlands leren in de vrije tijd. Ouders kunnen hun kind daarin stimuleren. Maak dat bespreekbaar in een onthaalgesprek, op een infoavond of tijdens een oudercontact. Welke tips kan je ouders geven?

 • Er komen letters uit een jongen zijn mond

  Webinar 'Hoe verwerven kinderen een 2e taal?'

  Een workshop voor leerkrachten, begeleiders of organisatoren van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Kom te weten hoe kinderen een taal leren. Hoe werkt dat proces? De principes van taalverwerving helpen om de taaldoelen van je oefenkans Nederlands te bereiken.