Ons verhaal

De Vlaamse Rand wordt gekenmerkt door grotere migratiestromen dan in de rest van Vlaanderen, vooral van en naar Brussel en van en naar het buitenland. Mede door de aanwezigheid van Brussel als internationale stad is de bevolking van de Vlaamse Rand meer en meer divers, met een groot aandeel inwoners voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

De Vlaamse Rand behoort tot Vlaanderen; het Nederlands is er de (enige) officiële taal en de courante omgangstaal. Onderwijs wordt verstrekt in het Nederlands. De taalwetgeving regelt het taalgebruik in de relaties tussen een inwoner en de overheid.

Dat er vele talen gesproken worden in de Vlaamse Rand is op zich een rijk gegeven. Individuele meertaligheid is positief, voor iedereen. Vzw ‘de Rand’ promoot dan ook de kennis van meerdere talen. Sociale samenhang en gemeenschapsvorming zijn echter gebaat met het gebruiken van een gemeenschappelijke taal, die in de Vlaamse Rand logischerwijs het Nederlands is. Het is dan ook belangrijk een context te creëren waarin anderstaligen op een positieve manier uitgenodigd worden om Nederlands te leren en te gebruiken.

Studies wijzen uit dat anderstaligen een taal het best leren (en gebruiken) als ze daartoe intrinsiek gemotiveerd worden en ze die taal ‘met goesting’ leren en gebruiken. Vzw ‘de Rand’ zet daarom in op taalstimulering in de vrije tijd. De organisatie promoot het Nederlands, biedt oefenkansen voor wie Nederlands leert en draagt van daaruit bij tot gemeenschapsvorming.

Een taal leren en gebruiken als nieuwkomer of anderstalige om van daaruit ook volwaardig deel te kunnen uitmaken van de lokale gemeenschap en eraan deel te nemen: dat proces van gemeenschapsvorming is de focus van vzw ‘de Rand’. Daarbij zijn Nederlandstaligen ook een belangrijke actor: ze maken mee het gemeenschapsleven en onthalen nieuwkomers.

De opdracht van vzw ‘de Rand’ is om in deze context in te zetten op taalpromotie Nederlands in de vrije tijd en op gemeenschapsvorming:

  • Via 7 gemeenschapscentra die gevestigd zijn in een omgeving (gemeenten) die kwetsbaar is (zijn) op het vlak van Nederlandstalig karakter. In of vanuit de centra werken we aan gemeenschapsvorming, via projecten, een cultureel aanbod en ondersteuning aan verenigingen en initiatiefgroepen.
  • Via oefenkansen Nederlands in de vrije tijd, met taalpromotieacties, -methodieken en -instrumenten (handelaars, sportclubs, jeugdverenigingen, speelpleinen, gemeenten, scholen …). Hierbij zet vzw ‘de Rand’ zelf projecten op voor de doelgroep(en), maar werkt ze vooral in een tweede lijn ondersteunend voor gemeenten en het maatschappelijke middenveld.
  • Via publicaties, die gemeenschapsvormend zijn van insteek.
  • Via het bijeenbrengen en ontsluiten van relevante beleidsdocumenten.
  • Via gerichte evenementen zoals de Gordel.

In haar communicatie gebruikt vzw ‘de Rand’ in beperkte mate andere talen (Frans, Duits, Engels) als een laagdrempelige opstap naar het Nederlands voor anderstaligen.

Kortom, het verhaal van vzw ‘de Rand’ is er een van respectvol samenleven in een veelkleurige samenleving, die sociale samenhang en contacten bevordert, via het gebruik van een gemeenschappelijke taal, het Nederlands.