Privacyverklaring

Vzw ‘de Rand’ hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw ‘de Rand’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en ze respecteren.

Als vzw ‘de Rand’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover, dan kan je ons contacteren via de onderstaande gegevens:

vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
info@derand.bewww.derand.be
KBO nr. 0459.646.871 (RPR Brussel, Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank)
Telefoon: 02 456 97 80