submenu

Nieuwe opdracht voor vzw ‘de Rand’ - 11/01/2022

ondersteuning taalbeleid secundair onderwijs

Vanaf 2022 ondersteunt vzw 'de Rand' secundaire scholen in de Vlaamse Rand - en ook in Halle omdat die stad een centrumrol vervult - om een taalbeleid en bijhorende acties op maat uit te werken. Dat is nodig omdat de instroom van anderstalige leerlingen steeds groter wordt.

Naar aanleiding van een manifest van de secundaire scholen in de Vlaamse Rand vorig jaar trekt minister Weyts, bevoegd voor onderwijs en de Vlaamse  Rand, 3 miljoen euro uit om scholen te ondersteunen op het vlak van de uitdagingen als gevolg van de stijgende talendiversiteit. Hij vraagt vzw ‘de Rand’ om werk te maken van een specifiek ondersteuningsaanbod voor alle secundaire scholen in de regio.

Het is de bedoeling om de secundaire scholen in de Vlaamse Rand te versterken op het vlak van (flankerend) taalbeleid en o.a. de toeleiding van anderstalige leerlingen naar bijkomende leer- en oefenkansen in de vrije tijd. De fundamentele doelstelling bij alle uit te werken acties, projecten en processen is het versterken van de anderstalige leerling en zijn kennis van het Nederlands. Daarbij is er aandacht voor de school, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen. 

Vzw ‘de Rand’ zet in op een aanpak op maat van de realiteit, het schoolprofiel en de ondersteuningsbehoefte van de individuele school. Vzw 'de Rand’ stelt de opgebouwde expertise vanuit o.a. vrije tijd daarbij ter beschikking van het onderwijs. In de eerste plaats neemt ‘de Rand’ een regierol op om de taalverwerving op school en in de vrije tijd kwalitatief en kwantitatief te versterken. Gezien de grootte van de opdracht en de urgentie van handelen, kiest ‘de Rand’ ervoor om waar mogelijk bestaande expertise van deskundige partnerorganisaties in te zetten.

Bekijk hier de reportage van RINGtv.

Info
Bernadette Vriamont
02 456 97 84
0497 11 04 50
bernadette.vriamont@derand.be