submenu

Oproep onafhankelijke bestuurder - 22/12/2021

Vzw ‘de Rand’ is een agentschap van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant, met ongeveer 70 personeelsleden en een omzet van ca. 7 miljoen euro. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en bevordert het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel, met een bijzondere focus op de zes faciliteitengemeenten. 
 

Vzw ‘de Rand’

  • exploiteert zeven gemeenschapscentra en ondersteunt het Nederlandstalig verenigingsleven in de zes faciliteitengemeenten
  • ondersteunt de 19 lokale besturen in de Vlaamse Rand inzake taalpromotie en gemeenschapsvorming (o.a. jeugd, sport, cultuur, onthaal en integratie, oefenkansen NT2 en flankerend onderwijsbeleid)
  • publiceert RandKrant en gemeenschapskranten
  • coördineert het Gordelfestival

Vzw ‘de Rand’ is op zoek naar 3 nieuwe onafhankelijke bestuurders

In het kader van het decreet deugdelijk bestuur bestaat de raad van bestuur uit drie leden voorgedragen door de Vlaamse Regering, twee leden voorgedragen door de provincie Vlaams-Brabant, een vertegenwoordiger van elk van de zeven gemeenschapscentra en zes onafhankelijke bestuurders. Voor de vervanging van drie onafhankelijke bestuurders zijn we op zoek naar nieuwe bestuurders die mee hun schouders willen zetten onder de realisatie van de acties en doelstellingen zoals uitgewerkt in het meerjarenplan 2021-2025.

Vzw ‘de Rand’ streeft ernaar dat de samenstelling van de raad van bestuur een weerspiegeling is van de diversiteit van de samenleving waarvoor ze werkt. Gezien de huidige samenstelling en uitgebreide opdrachten van vzw ‘de Rand’ willen we mensen met expertise en netwerk in het jeugd-, integratie- en onderwijswerkveld extra aanmoedigen om zich kandidaat te stellen.

Profiel van de kandidaat-onafhankelijkebestuurder

  • Je hebt voeling met de specifieke situatie van de Vlaamse rand rond Brussel;
  • je onderschrijft de missie en de waarden van vzw ‘de Rand’;
  • je bent vertrouwd met minstens een van de volgende beleidsaspecten: juridische aangelegenheden, human resources, financieel beleid, management in de publieke sector, maatschappelijke en sociologische evoluties van de Vlaamse Rand, jeugd, sociaal-cultureel werk, flankerend onderwijsbeleid, onthaal en integratie nieuwe inwoners, NT2 en communicatie;
  • je oefent geen politiek mandaat uit.

In het decreet deugdelijk bestuur wordt ook naar een aantal onafhankelijkheidscriteria verwezen.

De raad van bestuur komt zeven maal per jaar samen. De raad van bestuur heeft tot taak het beleid van de organisatie aan te sturen en de realisatie van de doelstellingen op te volgen. Leden van de raad van bestuur krijgen een presentiegeld van 41,48 euro per vergadering.

Procedure

Je verstuurt je kandidatuur met een motivatie en een beknopt cv via info@derand.be t.a.v. de heer Hubert Lyben, voorzitter, uiterlijk op 28 februari 2022. 

Eind maart beslist een bijzondere algemene vergadering over de aanstelling. Vzw ‘de Rand’ legt ook een reserve aan van kandidaten, tot eind 2023.

Meer info? Contacteer de algemeen directeur: Jo Van Vaerenbergh: 0495 91 55 79 of jo.vanvaerenbergh@derand.be

Vacature - PDF