submenu

Vzw ‘de Rand’ vindt bevestiging en inspiratie in resultaten van het tweede taalbarometeronderzoek in de Vlaamse Rand - 26/06/2019

Vzw ‘de Rand’ neemt kennis van de resultaten van het tweede taalbarometeronderzoek voor de Vlaamse Rand en trekt na een eerste lezing alvast enkele conclusies. Het onderzoek is een analyse van een bevraging van 2.410 volwassenen uit de Vlaamse Rand, uitgevoerd tussen januari en september 2018.

Hoewel het aantal inwoners met een niet-Belgische nationaliteit of herkomst ten opzichte van het eerste onderzoek beduidend is gestegen, is de kennis van het Nederlands niet noemenswaardig gedaald. Enkel bij Belgen neemt de kennis licht af. Bij niet-EU-burgers neemt de kennis zelfs aanzienlijk toe. Ook opmerkelijk: in de faciliteitengemeenten spreken meer mensen Nederlands. Bij jongvolwassenen in de zes is de stijging zelfs uitgesproken. Vermits vzw ‘de Rand’ met haar eerstelijnswerking vooral in de faciliteitengemeenten actief is en daarbij meer en meer inzet op kinderen en jongeren, zijn deze resultaten een opsteker voor onze aanpak en strategie.

Vergeleken met het eerste onderzoek blijkt dat de Rand nog heterogener is geworden. Eigenlijk gaat de kennis van het Nederlands enkel in de tewerkstellingsgemeenten (Vilvoorde, Machelen en Zaventem) achteruit. Misschien moet daarom ook het Randbeleid diversifiëren, met een bijzondere focus op de tewerkstellingsgemeenten, zeker omdat bevolkingsprognoses net daar ook de komende jaren een sterke bevolkingsgroei voorspellen.

De respondenten werden ook bevraagd over de schoolkeuzes die ze maken voor hun kinderen. Daaruit bleek dat ze vooral kiezen voor Nederlandstalig onderwijs, zelfs diegenen die van huis uit geen Nederlands spreken. Ze kiezen ook meer en meer voor een school in de Rand, waar historisch veel kinderen uit de Rand in Brussel schoolliepen. Vzw ‘de Rand’ pleit dan ook voor een voortgezette aandacht voor het onderwijs in de streek, zeker omdat uit de capaciteitsmonitor van de KUL en de VUB in opdracht van de Vlaamse overheid blijkt dat de behoeften in de brede rand zeer groot worden. Er komt dan ook het best opnieuw een flankerend onderwijsbeleid op maat van de Rand, om de vele anderstalige kinderen voldoende te kunnen begeleiden. Volgens vzw ‘de Rand’ zijn onze scholen immers een cruciale hefboom om het Nederlandstalige karakter van de Rand te bewaren.

Geboren en getogen Randbewoners kennen meestal Nederlands, zelfs in de faciliteitengemeenten. Maar of inwijkelingen Nederlands leren en gebruiken, blijkt vooral een persoonlijke keuze. Dat het Nederlands de enige officiële taal is in de Rand, lijkt voor die keuze dan weer relatief. De intrinsieke motivatie om Nederlands te leren en te gebruiken is dan ook cruciaal. Daarom is de perceptie van het gevoerde beleid zo belangrijk en ook die werd in deze enquête bevraagd. Maatregelen die het Nederlands opleggen, blijken dan wel de goedkeuring van de Nederlandstaligen weg te dragen, maar anderstaligen reageren afwijzend. Oefenkansen Nederlands aanbieden daarentegen wordt door alle thuistaalcategorieën als positief beoordeeld. Die informele stimulans en taalpromotie is net waar vzw ‘de Rand’ al jaren volop op inzet.

Ons rijke Vlaamse verenigingsleven lijkt een excellent middel om de sociale cohesie en de integratie te bevorderen. Inwoners met een andere taalachtergrond blijken vooral lid te worden van sportverenigingen, voor socioculturele  en culturele verenigingen lijkt de drempel groter. Vzw ‘de Rand’ wil dan ook verder instrumenten ontwikkelen om het Nederlandstalige karakter van onze sportclubs te ondersteunen.